Ευάγγελος Λεοντίδης
 

Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
 

Καρυδιά, 691 00 Κομοτηνή
 

Τηλ:2531081091, leontidis@leontidis.gr